JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti i Fondacije za kinematografiju broj: 01-11-5-2646/20 od 24.06.2020. godine, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za imenovanje Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20), ministrica Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

 

 

I    Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

 

II  OPIS POZICIJE

 

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

 

-    donosi planove poslovanja Fondacije

 

 

III  MANDAT

 

Upravni odbor imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata, mogu biti još jedanput imenovani.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora za svoj rad primaju naknadu, u skladu sa propisima o naknadama za rad u upravnim odborima.

 

IV  USLOVI

 

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

a) opći uslovi

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa

 1. da se na njega ne odnosi član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine   
 2. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvrsnih funkcija ili savjetnik u smislu  Zakona o     

sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene

novine Federacije BiH", broj 70/08).

 

b) posebni uslovi

 

 1. da je priznati i afirmisani stručnjak  u oblasti kulture i da posjeduje stručno iskustvo u oblasti za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
 2. da nije na funkciji u političkoj stranci
 3. da nema privatni finansijski interes u Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.                                  
 4. da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
 5. da nije član drugih organa Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (da u dosadašnjem periodu nije bio dva puta izabran u UO Fondacije)
 6. da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 3 (tri) godine na poslovima visoke     

 stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome

 1. da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 2. da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

 

 

 

 

V   POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti originali ili ovjerene  kopije:

 

 

Prijave kandidata s kojima se ne uspije  stupiti u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u nastavku procesa imenovanja.

 

 

VI    OSTALE NAPOMENE

 

Kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uslove iz oglasa, koji budu uvršteni u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», te dnevnim novinama  „Dnevni avaz“ i „Večernji list“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa

-Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora

Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

 

Obala Maka Dizdara broj 2

71000 Sarajevo

 

sa naznakom:

 

„PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI“