You are here:

Sektor za ekonomsko – finansijske, pravne i opće poslove

Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i akata iz nadležnosti Ministarstva, nomotehničku obradu tih propisa kao i pripremu izmjena i dopuna istih, regulisanje prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima, izradu internih pojedinačnih i općih akata Ministarstva, administrativne, tehničke i druge opće poslove, izradu finansijskih planova i izvještaja, izradu prijedloga godišnjeg Budžeta Ministarstva, izradu kriterija za raspoređivanje budžetskih sredstava, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala, dostavljanje zahtjeva Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

a) Računovodstvo

Priprema finansijske planske dokumente i izvještaje o finansijskom poslovanju i prati realizaciju finansijskih planova, prati izvršenje Budžeta, izrađuje pojedinačne ekonomsko -finansijske akte, koordinira utvrđivanje kriterija, analizira i unapređuje kriterije raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva, vodi knjigovodstveno-računovodstvene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, stara se o blagovremenom korištenju raspoloživih sredstava Ministarstva, stara se o pravilnom vođenju finansijskih knjiga i arhiviranju finansijske dokumentacije, dostavlja zahtjeve Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva, vrši poslove propisnog i ažurnog knjigovodstva, vrši obračune i izradu finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom.

b) Odsjek za pravne i opće poslove

Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva, izrađuje interne akte Ministarstva, izrađuje opće akte Ministarstva, obavlja administrativno-tehničke poslove i zadatke za potrebe Ministarstva, izrađuje pojedinačne akte iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima, vodi matičnu evidenciju zaposlenih, čuva personalna dosijea zaposlenih državnih službenika i namještenika, vodi evidenciju, raspoređivanje i arhiviranje akata, distribuira poštu i druge akte u okviru kancelarijskog poslovanja, vrši arhivske poslove cjelokupne dokumentacije Ministarstva, stara se o higijensko-tehničkim i drugim pretpostavkama za rad Ministarstva, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

RADNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: 8:00 – 14:00 SATI

 

Pomoćnik ministrice: Zdenko Čabrilo

Telefon: +387 33 254 142

E-mail: Zdenko.Cabrilo@fmks.gov.ba

 

Računovodstvo:

 

Šefica računovodstva: Munevera Kahrović

Telefon: +387 33 254 161

E-mail: Munevera.Kahrovic@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za računovodstveno – finansijske poslove: Dženana Omerović

Telefon: +387 33 254 191

Kontakt: Dzenana.Omerovic@fmks.gov.ba

 

Stručna saradnica za računovodstvene poslove: Senada Bećirević

Telefon: +387 33 254 105

Kontakt: Senada.Becirevic@fmks.gov.ba

 

Viša referentica za blagajničke poslove i finansijsku dokumentaciju: Nina Rališ

Telefon:

E-mail:

 

Odsjek za pravne i opće poslove:

 

Šefica Odsjeka za pravne i opće poslove: Dženana Prcanović

Telefon: +387 33 254 152

E-mail: Dzenana.Prcanovic@fmks.gov.ba

 

Viši referent za arhivske poslove: Amar Varatanović

Telefon: +387 33 254 194

E-mail: Amar.Varatanovic@fmks.gov.ba

 

Viša referentica za kancelarijsko poslovanje: Elvira Klis

Telefon:

E-mail: Elvira.Klis@fmks.gov.ba

 

Viši referent za kancelarijsko poslovanje: Igor Martinović

Telefon:

E-mail:

 

Viši referent – recepcioner: Marjan Rajić

Telefon: +387 33 254 149

E-mail: Marjan.Rajic@fmks.gov.ba

 

Referentica za umnožavanje, uvezivanje, skeniranje materijala, rukovanje faksom, pakovanje i otpremanje pošte: Azra Lešo (na porodiljskom odsustvu)

                                                                                                                                                                                     Renata Barbić (do povratka porodilje s bolovanja)

Telefon: +387 33 254 149